കളി തോണി

ഒരിക്കലെൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചവൾ തന്ന സമ്മാന മെൻ ഓർമയിൽ തെളിഞ്ഞ ആ കളി തോണിക്ക് ചൊല്ലുവാനുണ്ടെൻ ജീവിത കഥ...


Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. DEAR ajith CHETTA ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. മറുപടികൾ
    1. DEAR KOCHOOS ALLA PINNE ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

      ഇല്ലാതാക്കൂ