-:പുതു മഴ:-


ഇളം തെന്നൽ പോലെ വീശി എൻ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പുതു മഴ പെയ്തു 
വെയിലേറ്റു വാടിയ തൂഷര ഭൂമിയെൻ ഹൃദയം കുളിരേറ്റു പുളകമണിഞ്ഞു


Written by

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മറുപടികൾ
  1. DEAR IKKA ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മറുപടികൾ
  1. DEAR ajithth CHETTA ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 3. DEAR KOCHOOS IMMINI BALYA സത്യം ഹൃദ്യത്തിൽ വന്നതിലും അഭിപ്രായം എഴുതിയതിലും ഒത്തിരി സന്തോഷം
  സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ