-:മുറിപ്പാട്:-

ഓർമ്മകൾ നിഴൽ രൂപമായി നമ്മളിൽ പലപ്പൊഴും വലയം വെക്കുന്നു
അത് വേദനയുടെ മുറിപ്പാട് ആണെങ്കിലും ഇടക്കൊക്കെ അതൊരു ആനന്തമാണ്
നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങളുടെ ആനന്തം. കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് മാത്രം ഓർത്തെടുക്കാവുന്നവ 
 

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: