-:നിസഹയത:-

നിസഹയനാവുക എന്നതല്ലെ ജീവിത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വേദന


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com

 


Written by

1 അഭിപ്രായം: