"പ്രിയ മിത്രം ചെറിയമ്മയുടെ മരണം"

അവർക്ക് ദൈവം നിത്യ ശാന്തി നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം...
സമ്പൽ സമൃദിയിൽ ജനനം മരണമോ അനാദമന്ദിരത്തിൽ നരകയാദന അനുഭവിച്ചും
പ്രിയ മിത്രങ്ങളെ എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട ഈ ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: