-:ആഗ്രഹങ്ങൾ:-

സഫലമാകാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ വേദനയെ മറികടക്കാൻ സഹനം തേടുന്ന മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തണം ഇന്നിൽ നാം

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽWritten by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: