-:പ്രണാമം:-

ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ പ്രിയ കവിക്ക്‌
[ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സർ ] പ്രണാമം


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

1 അഭിപ്രായം: