-:പ്രണയദിനാശംസകൾ:-

പ്രണയം ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരഭാഷയാണ്
അത് നിലയ്ക്കാത്ത ആനന്ത പ്രവാഹവും

പ്രിയ കമിതാക്കൾക്ക് പ്രണയദിനാശംസകൾ


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

0 comments: