-:നടവഴി:-

നടവഴിയിൽ തിരികെ നടക്കൽ പലപ്പൊഴും വേദനയിൽ ആഗ്രഹമായി അവശേഷിക്കുന്നു


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

1 അഭിപ്രായം: