-: മരവിപ്പ് :-

ഓർമകളിൽ മരവിപ്പ് പടർന്നപോലെ
ചലനാത്മകത എന്നിൽ നിന്നും അടർത്തപ്പെട്ടപോലെ
എന്തായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ...

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

1 അഭിപ്രായം: