-:ചുമട്ടുകാരൻ:-

സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടി കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കുന്ന ജീവിത ചുമട്ടുകാരൻ ചുമടെടുത്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. പ്രതിഫല കാമ്ഷി അല്ലാത്തഇവർ ജീവിത ലാഭനഷ്ട കണക്കിൽ എന്നും പരാജിതരാണ്. തുടക്കം പോലെ തന്നെ ഒടുക്കവും ചുമട്ടുകാരനിൽ അവസാനിക്കുന്നു. വിചിത്രതയിൽ പെടുന്നതിൽ പരം ജീവിത യാതാർത്ഥ്യം

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: