-:സഹനം:-

പ്രതീക്ഷതൻ കാത്തിരിപ്പ് സഹനം ഹൃദയം പരിധി കൾക്കപ്പുറം അസ്വസ്ഥമാണ്


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: