-:ലക്ഷ്യമാണ്‌ പ്രധാനം:-

ചില തിരെഞ്ഞടെപ്പുകൾ മിത്രങ്ങൾക്ക് വേദന നൽകാം ആ വേദന നമ്മളിൽ യാത്രയുടെ തടസ്സഗതിയെ നിയന്ത്രണതീതമാക്കിയില്ലങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതികഠിനവേദന സ്വയം ഏൽക്കലാണ്
മിത്രങ്ങൾക്കത് താൽക്കാലികം നമുക്കത്‌ ജീവിത വിജയയാത്രയും. ഭീരുത്വം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നു .ഭീരുത്വം യുക്തിക്ക് വഴിമാറട്ടെ. നമ്മളിൽ പുതു പ്രതീക്ഷകൾ നാമ്പിടട്ടെ. ലക്ഷ്യമാണ്‌ പ്രധാനം അതിനുള്ള മനസ്സാനിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മം കൂടെ വരുംഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


Written by

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: